TR
KVKK KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME
BERSAM TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1-VERİ SORUMLUSU


Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu sıfatı ile Bersam Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ve sözleşmenin başında Ticari Ünvanlı belirtilen İşbu Araç Kira Sözleşmesi Genel Koşulların tarafa Kiralayan (‘Şirket’) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) uyarında aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


2-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


Bersam Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile kira sözleşmesini içeren kira ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

•Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi bilgisi ve örneği, T.C. kimlik numarası, yabancı müşterilerde pasaport bilgisi ve örneği,

•İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh,

•Finansal Bilgileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, findeks bilgisi,

•Yol yardım hizmeti alınması halinde veya araçta araç takip cihazının bulunduğunun bildirilmesi halinde konum bilgisi, imza


3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel Verileriniz, İlgili kişi olarak Sözleşmenin akdedilmesi halinde Kanunda öngörülen genel İlkelere uygun bir şekilde işlenmektedirŞirket tarafından gerçekleştirilen Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi ( resmi kurumlarca öngörülen, raporlama, bilgi saklama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek) organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi ve Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir. Kişisel Verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.euronetcar.com/article/Kvkk adresinden erişilebilen Bersam Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasın da yer almaktadır.


4-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIM AMAÇLARI


İşlenen Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta Kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Şirket’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece gerektiğinde Şirket’in tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.


5-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıdaki sıralanan amaçlar kapsamında ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Buna göre fiziksel anlamda bu sözleşmenin akde ve matbu formlar ile elektronik ortamda internet, çerezler, online form, sms doğrulama kodu ile toplanabilir. İşlenen kişisel veriler; Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde ve bununla birlikte aşağıda detayları belirtilen hukuki sebeplere dayanarak Kişisel Veri İşleme Şartları Kapsamında İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

• Kanun’un 5/1 Maddesine istinaden, İlgili Kişinin Açık Rızasını verdiği durumlarda Açık Rızanın bulunması
• Kanun’un 5/2-b Maddesine istinaden, Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ve Kanun’un

5/2-ç maddesine istinaden, Veri Sorumlusunun Hukuk Yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ( 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Araç Kiralanması Halinde 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu)

• Kanun’un 5/2-c Maddesine istinaden bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olması kaydı ile, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin gerekli olması,
• Kanun’un 5/2-d Maddesine istinaden, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Kanun’un 5/2-f Maddesine istinaden, Veri Sorumlusunun meşru menfaati nedenleri ile işlenmektedir.


6-VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI


İlgili Kişi olarak, dilediğiniz zaman Bersam Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘ne başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, Şirketten temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde kvkk@euronet.com adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@euronet.com adresine iletebilirsiniz zaman Bersam Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 10 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.


Başvuru formunu buradan görüntüleyebilirsiniz.Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et